ارزیابی و اولویت‌بندی راهبردهای فرهنگی با به‌کارگیری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه و رئیس گروه جامعه‌شناسی مؤسسه باقرالعلوم

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده

یکی از مشکلات قابل توجه در فرآیند مدیریت راهبردی، به‌ویژه در مواردی که تدوین راهبردها توسط گروهی نسبتاً پرشمار از صاحب‌نظران انجام می‌شود، دشواری نیل به توافق در تعیین عوامل محیطی مرتبط و نیز اجماع‌یابی در اولویت‌بندی اجرای راهبردهای مورد نظر است. این مطلب به‌ویژه در فضای فرهنگی کشورمان که به دلایل متعدد، اختلاف نظر و تفاوت سلیقه‌ها در آن گسترده‌تر و عمیق‌تر است، قابل توجه بیشتری بوده و ضرورت به‌کارگیری مدل‌ها و رویکردهایی که بتواند اجماع لازم در این خصوص را براساس روشی مستحکم و قابل دفاع ایجاد نماید؛ موضوعی بدیهی تصور می‌شود.
در مقاله حاضر که مبتنی بر یک بررسی در سطح یکی از معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اولویت‌بندی عوامل محیطی و راهبردهای مؤثر فرهنگی در مورد جوانان کشور انجام شده است؛ ابتدا با بهره‌گیری از رویکرد دلفی نسبت به تعیین و قطعیت عوامل محیطی و سپس ارزیابی این عوامل با بهره‌گیری از «جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی» اقدام شده است که این اقدام با توجه به تعداد قابل توجه اعضای پنل دلفی (95 نفر)، به روش «نرمال‌سازی» انجام شده است. سپس در گام بعد، ضمن طراحی دو نوع پرسشنامه مقایسات زوجی که دارای برخی ابعاد نوآورانه می‌باشند؛ نسبت به اولویت‌بندی راهبردهای مورد نظر با «مدل تحلیل سلسله‎مراتبی» (AHP) و با بهره‌گیری از نرم‌افزار «اکسپرت چویس» اقدام شده است که به هر جهت، این روش بیانگر یکی از طرق مؤثر در اولویت‌بندی راهبردها در فضای مسائل راهبردی به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

 • درویش، حسن و همکاران ( 1393)، «طراحی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک بیمارستان‌های خصوصی به کمک روش دلفی»، مجله شفای خاتم، دوره دوم، شماره سوم، پاییز 93.
 • آذر، عادل؛ معماریانی، عزیزالله (1374)، «AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی»، مجله دانش مدیریت، شماره 27 و 28.
 

ب. انگلیسی

 • Chabot, C. (1995). Defining high Technology. Stanford: Stanford Publication of Stanford University.
 • Dincer, O. (2004). Strategy Management and Organization Policy. Istanbul: Beta Publication.
 • Masozera, M. K., Alavalapati, J. R. R., Jacobson, S. K., (2006). Assessing the suitability of community-based management for the Nyungwe Forest Reserve., Forest Policy, N8, 206–216
 • Yuan, H., (2013), “A SWOT analysis of successful construction waste management”, Journal of Cleaner Production 39, 1-8
 • Muhammad Imran Yousuf, (2007), “Using Experts Opinions Through Delphi Technique”, University of Arid Agriculture, Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol 12, No 4
 • Hsu Chia-Chien, The Delphi technique: making sense of consensus. Ohio State University Available  from: http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf
 • Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1, 41–52.. Available  from:  https://eurekamag.com/pdf/003/003607750.pdf
 • Leskinen, L. A., Leskinen, P., Kurttila, M., Kangas, J., Kajanus, M. (2006). Adapting modern strategic decision support tools in the participatory strategy process-a case study of a forest research station. Forest Policy and Economics, 8, 267–278.
 • Yüksel & Dagdeviren, M., (2007), Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm”, Information Sciences, 177-193
 • Yeong-Ae Jeon , ( 2015 ), an Application of SWOT-AHP to develop a strategic planning for a tourist destination , Texas Tech University , and Jungsun “Sunny” Kim Nutrition, Hospitality, and Retailing Department Texas Tech University
 • , Kerem Toker , ( 2012 ) , Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm , Social and Behavioral Sciences 58, 1525 – 1534
Saaty, T.L., 1980. “The Analytic Hierarchy Process.” McGraw-Hill, New York