تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو گروه مدیریت راهبردی دانش و اقتصاد دفاع

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

5 دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی ونویسنده مسئول

چکیده

اگرچه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برخی مناسبت­ها از جایگاه و استقبال مناسبی در بین مردم دیگر کشورها روبرو می‌شود، لیکن بسیاری از محصولات فرهنگی ایران هنوز نتوانسته جایگاه ثابت و دائمی داشته باشد. این امر می‌تواند با ایجاد نیاز در مخاطبین و یا پاسخ به نیازهای آنان از طریق یک الگوی راهبردی بازاریابی، عملیاتی گردد. برهمین‌اساس، هدف این تحقیق دستیابی به الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شناسایی ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های موثر بر آن، اولویت­بندی و اعتبارسنجی آن­ها و تعیین روابط میان ابعاد، مولفه­ها و شاخص­ها می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش کاربردی توسعه­ای است و از روش آمیخته که ترکیبی از روش کمی وکیفی می باشد، استفاده شده­است. بدین منظور و با بررسی مبانی نظری اسناد بالادستی و غیره و به روش استقرا شاخص­هایی احصا شد و سپس جهت تکمیل شاخص­ها با ۴۵ نفر از خبرگان با ویژگی‌های خاص مصاحبه به عمل آمد و پس از رسیدن به اشباع نظری مجموعه شاخص­ها در ۱۲ مولفه و 4 بعد قرار داده شد. سپس با بررسی صحت رابطه میان ابعاد، مولفه­ها و شاخص­ها و همچنین میزان اهمیت و رابطه میان آنها، با استفاده از ۳۴۵ پرسشنامه اخذ شده از دست‌اندرکاران و صادرکنندگان و مطلعین امر صادرات محصولات فرهنگی وضعیت موجود و مطلوب شاخص­ها بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • ابراهیمی، عبدالحمید (1378)، مفاهیم عملی مدیریت بازاریابی، مجله دانش و توسعه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
 • افقهی، بابک (1392)، ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات بافناوری بالا درجمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره68، پاییز
 • افقهی، بابک (1391)، ارایه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا درجمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت استراتژیک
 • امیرکبیری، علی رضا و امیراحمدی، اعظم (1389)، عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 7 ،سال دوم
 • ایمانی خوشخو، محمدحسین (1378)، اقتصادهنروفعالیتهای هنری و نقش آنهادرتوسعه صنایع فرهنگی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24، اسفند
 • بابایی زکلیکی، محمد علی (۱۳۸۷)، بازاریابی بین‌المللی. چاپ ششم تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)
 • تراسبی، دیوید (1389)، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی،، چاپ چهارم، نشر نی، تهران
 • حیدری زاده، الهه (1391)، بررسی و ارزیابی نسبت دولت و فرهنگ در حوزه صنایع فرهنگی، زیر نظر سید رضا صالحی امیری، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول
 • دهشیری، محمدرضا (1393)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی
 • دیوید، فرد آر (1389)، مدیریت استراتژیک (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی (نشر اصلی اثر 1999).
 • رجب زاده، احمد (1379)، انگاره نظری فرهنگ والزامات برنامه­ای آن، فصلنامه شورای فرهنگ عمومی، شماره 22 و23.
 • رسولی، اسحق (1391)،طراحی الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی بارویکرد توسعه فرهنگی، تهران، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • روستا، احمدودیگران (1385)؛ مدیریت بازاریابی، چاپ دهم، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)
 • زری باف مهدی (1382)، نقش بازاریابی جهانی در استراتژیهای ورود به بازار و ارایه مدل تحصیلی، مجموعه مقالات همایش مدیریت نوین.
 • سلمانی قهیازی، احمد (1388)، طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره­وری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ج. ا. ا، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
 • ·         سندنهایىچشمانداز٢٠سالهجمهورىاسلامىایران
 • شم آبادی، محمد علی وسید حمید خدادادی حسینی (1383)، طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران، دانشگاه تربیت مدرس
 • قاضیان حسین (1378)، تحولات ساختاری در بازار کالاهای فرهنگی، نشریه رسانه، سال دهم، شماره سوم.
 • ·         قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
 • کاتلر، فلیپ (1385)، بازاریابی به روایت فلیپ کاتلر، ترجمه امیرحسین شفقی زاده، تهران، نشربهینه فراگیر
 • کاتلر، فیلیپ و کارتاجایا و ستیوان (1396)، نسل سوم بازاریابی از محصول به مشتری وروح انسانی، ترجمه حمیدرضا ایرانی و اصغر رحمتی، نشر آریاناقلم، تهران
 • کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1383)، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، تهران
 • لیوننبرگ و ایربای.(1390)،روشهای تحقیق و نگارش پایان نامه. ترجمه دکتر وجه اله قربانی زاده و سید محمد تقی حسینی مرام. تهران
 • مظاهری، محمدمهدی و رشیدپور،علی (1392)، اقتصاد فرهنگ باتکیه برارزش گذاری کالا وخدمات فرهنگی، نشرریسمان، تهران
 • ملک اخلاق، اسماعیل - طالقانی، محمد (1389)، تحلیل رقابت پذیری در گستره جهانی، بررسی­های بازرگانی، شماره 45.
 • میرزایی اهرنجانی و سرلک. م (1384)، نگاهی به معرفت شناسی سازمانی، سیرتحول، مکاتب وکاربردهای مدیریتی، فصلنامه پیک نور، شماره 11، پاییز
 • نظام‌نامة نقشه مهندسی فرهنگی (1388)، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
 • نقیب السادات، سیدرضا (1394)، سیاست های اقتصادی فرهنگ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • نیکوکار، غلامحسین ودیگران (1388)، الگوی رفتارمصرف کننده واستراتژیهای بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران، مدیریت، مدیریت بازرگانی شماره 2 علمی-پژوهشی، بهاروتابستان
 • واکر ودیگران (1383)، استراتژی بازاریابی با رویکرد مشتری محور،ترجمه محمد اعرابی وایزدی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • هاشمی، مژگان (1388)، صنایع فرهنگی و چالش‌های آن در ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24.
 • یونسکو (1380)، فرهنگ، تجارت و جهانی شدن، ترجمه فاطمه فراهانی و صادق عباسی، انتشارات سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، کمیسیون ملی یونسکو در ایران
 

ب. منابع لاتین

 • J. P. , Jeannet and Hennesey, H. D. (1995). Global Marketing Strategies. Houghton Mifflin Company. 3rd ed.
 • Silk, Alvin J.(2006). What Is Marketing? Harvard Business School Publishing Corporation-the globalization of cultural trade: a shift in consumption, International flows of cultural goods and services2004-2013 Unesco report