ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

2 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

3 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه اهمّیت قدرت اقتصادی و نقش بارز تولید ملی در توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری بر هیچ‌‌کس مستور و  پوشیده نیست. ازطرفی اهمیت این موضوع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ایدئولوژی خاص و جهان‌‌بینی الهی است و همواره از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز مورد هجمه‌های متنوع سخت و نرم نظام سلطه قرار داشته و در حال حاضر با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبرو ‌است، مضاعف نیز می‌نماید.
این پژوهش که پژوهشی آمیخته‌ی اکتشافی است و در زمره تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی نیز قراردارد، ابزار گردآوری اطلاعات آن مبتنی است بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی؛ بدین معنی که با بررسی جامع و مطالعه‌‌ی ادبیات نظری، و تدابیر و بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، اسنادبالادستی و عوامل تأثیرگذار بر مقوله‌‌ی تولید ملی همچنین برقراری ارتباط منطقی و سازگار با ادبیات اقتصاد مقاومتی به‌‌عنوان تبیین کننده فضای اقتصادی کشور و با امعان نظر به مقوله‌‌‌‌های نگرش سیستمی، محیط‌‌شناسی راهبردی با رویکرد برنامه‌‌ریزی آینده‌‌به‌‌گذشته و مدل سه‌‌شاخگی از یکسو و نیز مراجعه به نظر خبرگان مبرز اقتصادی و مصاحبه باصاحب‌‌نظران حوزه‌‌ی تولید ملی کشور، همچنین مطالعه‌ی تطبیقی 5 کشور ممتاز اقتصادی (ترکیه، عربستان امارات، مصر و پاکستان) مورد نظر سند چشم‌انداز از سوی‌‌دیگر، با بهره‌مندی از فنون آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از روش تحلیل محتوا و آزمون تحلیل عاملی، نسبت به طراحی «الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» اقدام شد. الگوی یاد شده مشتمل است بر  3 بعد، 22 مؤلفه و 105 شاخص که فرآیند اعتبار وروایی سنجی خود را دنبال کرد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • قرآن مجید
 • امام خامنه ای، سید علی (مدظله العالی)، مجموعه بیانات- قابل دسترس درپایگاه اطلاع رسانی: www.khamenei.ir
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1/4/1397) پایش ملی محیط کسب و کار  ایران ، قابل دسترسی در: www.icccoop.ir
 • بانک جهانی (1384)، نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه: گروه مترجمین موسسه مطالعات پژوهش‌‌های بازرگانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم.
 •  بانک جهانی، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در:  www. worldbank. org 
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در: www.cbi.ir
 • جعفرنژاد، احمد (1385)، مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 •  جوادی، شاهین (1394)، الگویراهبردیحمایتازتولید1-محیطکسب وکار، تهران: مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
 • جوادی، شاهین (1395)، الگویراهبردیحمایتازتولید2-محیط اقتصاد کلان، تهران: مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
 • حسینی، سیدشمس‌‌الدین و شفیعی، افسانه (1387) مقایسه سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست‌‌های رقابتی، فصلنامه اقتصاد جامعه، شماره سیزدهم و چهاردهم.
 • حسینی، سیدشمس‌‌الدین (1393)، آسیب‌‌شناسی رشد اقتصادی ایران با تأکید بر تکانه‌‌های خارجی؛ توصیه‌‌هایی برای اقتصاد مقاومتی، کنگره ملی اقتصاد مقاومتی،دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی
 • خوش چهره محمد (1396)، تولید ناموس دولت شود مثل اسلحه که ناموس سرباز است، خبرگزاری تسنیم.
 • سازمان تجارت جهانی، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در:  www. wto. org
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385) روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
 •  سیف، ا... مراد و همکاران (1391)، تولید ملی، مسایل، چالش‌‌ها و راهکارها، تهران:  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 •  سیف، ا... مراد و همکاران (1393)، الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌‌های استکبارجهانی، تهران:  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 •  سیف، ا... مراد (1393)، نقشه راه پیاده سازی سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، تهران:  دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • صدر، سید موسی (1379)، اقتصاد در مکتب اسلام، تهران: انتشارات آوند دانش.
 • صندوق بین‌المللی پول،  قابل دسترس در: www. imf. org
 • غلامی‌باغی، سعید (1396)، مدیریتوارداتلازمهحمایتازتولیدداخلیدرراستایاقتصادمقاومتی، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
 • کوپاهی، م (1383)،اصولاقتصادکشاورزی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم.
 

ب. منابع لاتین

 • Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Stephanie Vella. (2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of MaltaEconomics of Defense in a Globalized World.
 • Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino (2009) Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the Global Recession, Available at: www.um.edu.mt/data/assets/pdf_file/0011/141959/Growthesilience_in_Asia_5Dec2011. pdf.