سنتز پژوهی فرهنگ توسعه در سازمان‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول)

2 مدیر گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت و دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 مشاور ریاست دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

امروزه استفاده از اصطلاح توسعه، علی الخصوص از نوع اقتصادی آن در بین فعالان اقتصادی و روشنفکران و تلاشگران عرصه تولید و اقتصاد به یک فرهنگ عمومی و ارزشمند سازمانی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظام­مند و ارائه فراترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش­های انجام شده در حوزه فرهنگ توسعه در سطح سازمانی در ایران و سایر کشورها صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است.  جامعه آماری پژوهش و اصلی‌ترین منابع گردآوری اطلاعات، پژوهش‌های متعددی است که در سالهای اخیر در حوزه فرهنگ و توسعه به صورت توام در ایران و خارج از کشور انجام شده است. از مجموع 79 مقاله‌ای که از پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی انتخاب شده بودند، تعداد 61 نمونه به‌صورت هدفمند انتخاب شد. داده‌ها و منابع مورد استفاده در چند مرحله پالایش و استخراج شدند و پس از تحلیل نتایج، با استفاده از روش فراترکیب، الگوی مفهومی تحقیق، شامل سه سطح (فردی، گروهی و سازمانی) و چهار بعد اصلی (فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ اعتقادی) با مولفه های مربوط به هر کدام، شناسایی و احصاء شدند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • آقاجانیان، سیمینه؛ رستمی، مرضیه (1392)، مجله فرهنگ توسعه و فصلنامه علوم و مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 29، بهار 1392، ص 59-72.
 • پاسالار  اسکندر؛ شاهبندرزاده؛ حمید (1393)، بررسی عناصر موثر بر توسعه، از مجموعه مقالات چاپ شده در همایش بین المللی مدیریت مقاله شماره 24 
 • خوش­فر، عباس؛ نبی پور، علی (1395)، مجله مبانی سازمان و مدیریت، انتشارت سمت، دوره سیزدهم، شماره 147، ص49.  
 • دماری، علی اکبر؛ حیدری، حسین (1396)، نقش مدیریت منابع انسانی برتوسعه اقتصادی، مجله تأثیر تفکر توسعه اقتصادی مدیران ارشد برموفقیت شرکت­های کوچک و متوسط، شماره  13مجله ص 33 
 • ذبیح­نیا، صادق؛ امامقلی زاده، علی (2015)، نقش توسعه فرهنگی در سازمان‌ها، دومین کنفرانس حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
 • سهرابی، سجاد و همکاران (1390)، فرامین و مدل یادگیری توسعه سیستماتیک، نشریه علمی ترویجی راهبرد توسعه، شماره 36، صص 88 تا 108.
 • فراستخواه، محمد رضا (1395)، مجله چهارچوب توسعه بر پایه رویکرد چند لایه، شماره 49، ص 27. 
 • مرادی حقیقی، حیدر؛ موثقی گیلانی، اصغر (1395)، مجله مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها، دوره 56 ص 32 و فصلنامه هنر مدیریت، دوره جهارم، شماره 4.
 • منوریان، عباسعلی (2014)، بررسی رابطه بین توسعه و عملکرد، فصل­نامه دانشگاه مشهد، شماره 2، پیاپی 35، صص 69 تا 87.
 • کمان گر و همکاران (2013) جامعه‌شناسی توسعه. نشر حکمه، چاپ اول
 •  منوریان، آقازاده و شهامت نژاد (2012) اثرات فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت تغییر در گمرک جمهوری اسلامی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور
 •  , قربان پور و همکاران (2010) زمینه فرهنگ­شناسی: تالیفی در انسان­شناسی فرهنگی و مردم­شناسی، با تجدید نظر و اضافات. چاپ هشتم، تهران: انتشارات عطار
 •  ، مشبکی و خزایی (2008 ( مبانی توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادی
 

 

 

 

 

 

 

 

ب. منابع لاتین

 • Abram Ossten. (2013). Improving strategic thinking: A multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354 .
 • Bon Akuva., & Engelist, (2014). Strategic Thinking Competencies and their Impact on Strategic Flexibility. Journal of Current Research in Science, 4(1), 35.
 • Benkalins. B., & Partnrs. K. (2014). Strategic Thinking: Is Leadership the missing link: an Exploratory Study. In 11th Annual Conversation of the Strategic Management Forum, Kanpur, India.
 • Boonderly, P. (2013). Introducing Strategic Thinking into a Non-profit Organization to Develop Alternative Income Streams. Journal of Practical Consulting, Vol. 4 Iss. 1, Fall/Winter 2012, pp. 32-42.
 • Benapir, O., and Albert-Driss, et al. (2013). Journal of Practica Consulting, Vol. 4 Iss. 1, Fall/Winter 2013, pp. 32-42.
 • Fiona Sto. (2013). Patterns in strategy formation. Management Science, 24(9), 934-948.
 • Kooper. M., & hedgez, N.  (2009). Assessment of strategy formulation: Howto ensure quality in process and outcome. International Journal of Operations and production management. Vol 26. No 1. pp 69-91.
 • Moon,  D. (2013). Examining the Association between Strategic Thinking and Resources Attraction in West Azerbaijan Maskan Bank. 81(43).
 • Noran,  H., & Partners, G. (2013). Enhancing the Ability to Think Strategically: A Learning Model, Management Learning, 41(2), 167–185.
 • Nantamanop, T. et al. (2013). Strategic thinking and knowledge  management. Handbook of business strategy, 6(1), 155-160.
 • Ravi,  F., & Shankar, A.  (2013). A new model of strategic thinking competency. Journal of Strategy and Management, 6.3, 242-264.
 • Swa, S., et al. (2013). Enhancing the Ability to Think Strategically: A Learning Model, Management Learning, 41(2), 167–185.
 • Rigby and Billwood (2012)- Kim Berry Pellegrino (2012)- Jen Feng Ling (2012)- Rachel CJ (2012)- Gottard S & Fellow (2012), Jen Feng Lin (2012)
 • Richelieu SJ (2011), Gau Ji and Associates (2011), Onobobi C (2011), Burnh Hatch (2011), Jim Hanchel (2011)- Kathleen Midonski et al. (2011)- Hala Ibrahim (2011), Darl et al. (2011)- Casey & Goldman (2010)- Kuchra and Ryan (2009)
 • Palmether (2008), Harper (1998)- Amita and Sai (2008)- Sate (2008), Antony and Henrych (2003), Heath, Ireland, Camp and Sexton (2003)- Goldman (2005)- Tavakoli & Latton (2005)- Boone (2005)- Oshanasi (2003)- Kaufman, Oakley, Brown, Watkins and Lee (2003)
 • Leydka (1998, 2002)- Gratez (2002)- Williamson (1999)- Lawrence (1999)- Heraclius (1998)- Morrissey (1998)- Garth (1998)
 • Prade and Haml (1998) -Mintzberg (1998)- Richmond (1993)- Takur and Kalinko (1993)- Omi (1978)