تدوین الگو راهبردی توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: سازمان گردشگری استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسوول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگو راهبردی توانمند‌سازی سرمایه‌انسانی با رویکرد معادلات ساختاری و در راستای پاسخ گویی به این سوال که الگو راهبردی توانمندسازی سرمایه‌انسانی سازمان گردشگری تهران کدام است؟ به رشته تحریر در آمده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق به دو دسته تقسیم شده  است . دسته اول شامل تعداد 10 نفر از اساتید و خبرگان حوزه منابع‌انسـانی (جهت تایید مؤلفه‌های پژوهش و الگو مفهومی ) و دسته دوم شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان گردشگری استان  تهران و سازمان‌های تابعه بوده است که تعداد آنها 1892نفر می باشد که به کمک جدول مورگان نمونه آماری برابر 367 نفر برآورد گردید. داده‌ها به کمک ابزار پرسشنامه از سطح دو جامعه خبرگی و جامعه کارکنان گردآوری گردید. روایی پرسشنامه با نظرات خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تائید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه مولفه‌ها یعنی (چشم‌انداز و ماموریت، خط‌مشی سازمان، شرکاء و ذینفعان، کارکنان و فرایندها) به همراه زیر مولفه‌های مربوطه بر توانمند‌سازی سرمایه‌انسانی سازمان گردشگری استان تهران موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • امین، فرشته؛ سیدجوادین، سید رضا؛ رمضانی، علی (1393)، تدوین الگو برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان، نشریه مدیریت بازرگانی، 6(2).270-251.
 • جزئی، نسرین و رستمی، علی (1390)، طراحی و توسعه الگو راهبردی توانمندسازی منابع‌انسـانی در سازمان های دانش محور، نشریه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی،1(3).24-54.
 • میرمحمدی، سید محمد؛ حسین پور، داوود؛ قاسمی، حمید رضا (1396)، عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مطالعات بهبود و تحول، 25(83).93-114.
 • نوبخت، محمدباقر؛ مظاهری، محمدمهدی؛ اصفهانی، مینا (1392)، ارائه الگوی توانمندسازی منابع‌انسـانی در سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، نشریه مدیریت فرهنگی،7(19).71-87.
 

ب. منابع لاتین

 • Amichai Y. H., Katelyn Y. A. M., Samuel A.(2018) ; Assessment of organisational involvement in implementing empowerment; Journal of Computers in Human Behavior.3(42).98-109.
 • Chen, G. (2013), The impact of expectations on newcomer performance in teams as mediated by work characteristics, social exchanges, and empowerment, Academy of Management Journal.23(43).21.66.
 • Clark, R.A., Hartline, M.D. and Jones, K.C. (2018), The effects of leadership style on hotel employees’ commitment to service quality, Cornell Hospitality Quarterly, 50(2). 209-230.
 • de Jong, A., Wetzels, M. and de Ruyter, K. (2018), Linking employee perceptions of collective efficacy in self-managing service teams with customer perceived service quality, International Journal of Service Industry Management.3(21).90.103.
 • Freez,J.Barney,U(2017).Employee empowerment: an integrative psychological approach, Applied Psychology – an International Review.3(21).66-89.
 • Gill, A., Flaschner, A.B., Shah, C. and Bhutani, I. (2014), The relations of transformational leadership and empowerment with employee job satisfaction: a study among Indian restaurant employees, Business and Economics Journal
 • Grove,P.B.(1971).Websters Third New International Dictionary of the English Language unabridge.Spring field,MA,G&C Merrian.
 • Jang, S. (2018), The antecedents and consequences of psychological empowerment: the case of Taiwan’s hotel companies, Journal of Hospitality and Tourism Research,3(21).88-90.
 • Liang,H(2017). Knowledge-based organization evaluation decision support systems, A Managerial Perspective Journal of Applied Psychology.21(29).99-123.
 • Hartline, M.D., Maxham, J.G. III and McKee, D.O. (2018), Corridors of influence in the dissemination of customer-oriented strategy to customer contact service employees, Journal of Marketing
 • Kanher ,G, kango,G(2018). An integrative model of the empowerment process; Human Resource Management Review.3(54).89-129.
 • Kim, B., Lee, G., Murrmann, S.K. and George, T.R. (2012), Motivational effects of empowerment on employees’ organizational commitment: a mediating role of management trustworthiness, Cornell Hospitality Quarterly.32(43).65-78.
 • Robily, A (2017), Measuring intrapersonal component of psychological empowerment. Confirmatory factor analysis. American Journal of community psychology.2(54).34-65.
 • Terloxsen,U(2018). The road to empowerment: Seven questions every leader should consider; Organizational Dynamics.2(43).45-76.
 • Savich,H(2018). Structural and psychological empowerment climates, performance and the moderating role of shared felt accountability; A Managerial Perspective Journal of Applied Psychology.3(12).45-87.
 • Singh, J. (2017), Performance productivity and quality of frontline employees in service organizations, Journal of Marketing, .64(32). 15-34.
 • Sholz,J(2017). Velthouse B.; Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation; Academy of Management Review.4(32).11-34.
 • Thomas, K.W. and Velthouse, B.A. (2017), Cognitive elements of empowerment: an ‘interpretive’ model on intrinsic task motivation, Academy of Management Review, Vol. 15, pp. 666-681
 • Wiley, J.W. (2016), Linking survey results to customer satisfaction and business performance, in Kraut, A.I. (Ed.), Organizational Surveys: Tools for Assessment and Change, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1(12). 330-359.
 • Yang, J. (2017), Antecedents and consequences of knowledge sharing in international tourist hotels, International Journal of Hospitality Management, 29(23). 42-52.