دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1397 
8. ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

صفحه 201-218

علی‌محمد علی‌محمدی؛ مجید عبدی؛ ناصر رضایی؛ مهدی ادیبیان