ارائه الگوی راهبردی جهادسازندگی براساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال

چکیده

باتوجه به فقدان الگوی راهبردی در حوزه جهاد‌سازندگی ازطریق تجارب کسب شده، مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی و نقش جهاد‌سازندگی درتوسعه و عمران روستاها و همچنین جنگ تحمیلی، ارائه یک الگوی راهبردی بومی مبتنی بر ارزش​های اسلامی و انقلابی که عملاً از طریق چارچوب​های علمی ثبت و تدوین شود، بس ضروری می‌نماید. این تحقیق با هدف دست یابی به الگوی راهبردی درحوزه جهادسازندگی برای اداره کشور و بهره‌برداری فرا ملی و همچنین تبیین گفتمان الهی ولایت فقیه دراین حوزه، استخراج محورها و رویکردهای قانون اساسی در این زمینه، تبیین، مستند سازی و تئوریزه کردن تجارب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وتعیین ابعاد، مولفه‌ها، زیرمولفه‌ها و روابط بین آنها در الگوی راهبردی حوزه جهادسازندگی، انجام شد. این تحقیق کاربردی- توسعه­ای بوده و با استفاده از روش پژوهش آمیخته و بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری برای اکتشاف پدیده­ها و مفاهیم و ارتباط آنها با یکدیگرانجام شد.
الگوی راهبردی جهاد‌سازندگی درقالب 9 بعد، 21 مولفه و115 شاخص ارائه گردید، که ابعاد دکترین با 3 مولفه و 19 شاخص، اهداف با 3 مولفه و 12 شاخص و سیاست‌ها با 3 مولفه و 11 شاخص به عنوان ارکان جهت ساز از گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی واسناد بالادستی استخراج شدند. همچنین ابعاد برنامه ریزی با 2 مولفه و 14 شاخص، سازماندهی با 2 مولفه و 12 شاخص، هدایت ورهبری با 2 مولفه و 29 شاخص، هماهنگی با 2 مولفه و 5 شاخص، پیاده سازی واجرا با 2 مولفه و 5 شاخص، نظارت وارزیابی با 2 مولفه و 8 شاخص ازتجربیات نظام درحوزه جهاد‌سازندگی به عنوان ابعاد مدیریتی استخراج گردیدند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • قرآن کریم، ترجمه آیت الله مشگینی
 • صحیفه حضرت امام خمینی(ره) (1389)، ج7و21موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س)نشر عروج، تهران.
 • مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله)، قابل دسترسی درسایت: www.khamenei.ir
 • الوانی، مهدی (1379)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی (سمت).
 • ایروانی،محمدجواد(1377)، نهادگرائی وجهادسازندگی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی
 • ایروانی، محمدجواد و شیخی، عبدالمجید (1386)، مقایسه دوسامانه نهادی وسنتی،تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی.
 • روشن نژاد، مژگان (1377)، تعیین الگوی بهره وری کارکنان وزارت جهادسازندگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • روشه، گی (1379)، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
 • سرمد، زهره (بی)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، قابل دسترسی درسایت:https://www.parsmodir.com/db/research/reliability.php
 • شفیعی، عباس (1393)، مؤلفه‌های مدیریت جهادی، قابل دسترسی درسایت: http://www.iqna.ir/fa/news/1425609/
 • شکوری، علی (1386)، نقش جهادسازندگی در توسعه روستایی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی.
 • صدرالسادات، سیدعلی (1387)، بازشناسی جهادسازندگی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی
 • طالبی، فضل الله (1374)، طراحی وتبیین الگوی مناسب نظام نگهداری مدیران جهادسازندگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • کریمی، رامین(1394)، راهنمای آسان تحلیل آماری باspss، تهران: نشرهنگام
 • گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد (1388)، مبانی روش تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران، انتشارات ثالث.
 • مظاهری (بی)،اقسام جهاد، برگرفته ازسایت:
http://www.almazaheri.com/Farsi/Index.aspx?TabID=0604&SectionNum=2408&ChapterNum

 • نوری همدانی(1394)، درس خارج فقه کتاب البیع، قابل دسترسی درسایت: http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/93/940116
 

 

ب. منابع لاتین

 • Abraham Kaplan,(1964).The conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science,San Francisco: Chandler Press
 •  Tenenhaus, M., Amato,S.,Esposito Vinzi,V.(2004).A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 739-742 Lifelon
 • Webster’s Third new international dictionary,(1966),volume II Encyclopaedia Britannica inc,William Benton publisher.